นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โครงการเตรียมวิทย์สุขภาพ จำนวน 6 คน ได้แก่

นายกฤษณพัฒน์ แก้วลอย

นายวงศ์วิชญ ตันติมาสน์

นายชาญวิทย์ ไชยมะโณ

นายทรธร ทวีปัญญาวงศ์

นายณัฐกิตติ์ ประเสิรฐพันธุ์

นายวริทธิ์ แก้วจินดา

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Asian Herb in space อบรมและปฏิบัติการปลูกพืชในอวกาศเป็นเวลา 2 เดือน โดยความร่วมมือขององค์การอวกาศ JAXA ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับ สวทช. โดยโรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับเมล็ดพันธุ์โหระพาจากญี่ปุ่น และสร้างกลุ่มทีมนักเรียนวิจัยการปลูกพืชในโครงการอวกาศร่วมกันกับโรงเรียนผู้ถูกคัดเลือกระดับประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ. จุลินทิพย์ พุทธวงศ์ , ครูสิริลักษณ์ คหวิริยะโกศล ครูวันวิสา นฤมิตวงค์, ครูอินทิรา วาหะ และ ครูกิตติกา ทิพย์ศรีมงคล