โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา นายสิริพงษ์ เมฆไพศาลศิลป์ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนแสงทองวิทยา และคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่

อาจารย์จุลินทิพย์ พุทธวงศ์
นายวรพงษ์ คณะแนม
นางสาววิรวรรณ ปิยะวรรณโณ
ว่าที่ร้อยตรีธเนศ ทองบัวแก้ว
นายภัทธาวุธ จุลพูน
นายนที มัสแหละ
นางสาวพิจิตรา ทองพิจิตร
นายมณฑล เอื้อวงศ์ประวิทย์
Miss Tatyana Rustamova
นายสมภพ ตรีไวย
นายสิทธิโชติ เอกพันธ์
นางสาวชุติกาญจน์ มณีโชคชูโรจน์