st logo

ระเบียบการทั่วไป

>>> ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน<<<

นโยบาย
โรงเรียนแสงทองวิทยา มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนไม่อนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรใด ๆ เป็นคนกลางติดต่อเพื่อการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว
2. การสอบคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนการ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ โดยรวมคะแนนทั้งหมด เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเป็นไปตามจำนวนที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในแต่ละปี การศึกษานั้น ๆ
3. การพิจารณานักเรียนเรียนดี ประพฤติดี ในช่วงปลายปีการศึกษา จะมีการพิจารณานักเรียนที่มีการเรียน และมีความประพฤติดี โดย คุณครูประจำชั้น คุณครูช่วงชั้น และคณะผู้ใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาตามลำดับ เพื่อคัดนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ให้ได้รับสิทธิพิเศษ เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษาต่อไป โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
4. กรณีอื่น ๆ คณะผู้ใหญ่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดปีการศึกษา (นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1)
3. มีวุฒิการศึกษาถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

การจำหน่ายใบสมัคร
ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศ การรับสมัครนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา โทร.074- 243595, 235101, 237505, 237506

การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมหลักฐานการสมัครที่กำหนด ตามวัน เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา - นักเรียน
2. สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
4. รูปถ่าย (ปัจจุบัน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีนักเรียนประจำ 4 รูป)
5. สำเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นคาทอลิก)

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก
ผู้สมัคร ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ทางโรงเรียนระบุไว้ในใบสมัครดังนี้
1. ยื่นใบสมัคร ตามวัน เวลาที่กำหนด
2. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ตามวัน เวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน และมีคะแนนผ่านข้อเขียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทางโรงเรียนจะติดประกาศ และนัดสอบสัมภาษณ์
5. สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกทางไปรษณีย์ และติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าโรงเรียน

การมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และมีชื่อติดประกาศเรียบร้อยแล้ว จะต้องไปมอบตัวตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆหากไม่ไปมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะดำเนินการให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

การปฐมนิเทศ
บิดามารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ หากท่านไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะดำเนินการให้สิทธิ์แก่ผู้มีรายชื่อ สำรองตามลำดับต่อไป

 

>>> ระเบียบทั่วไป <<<

1. นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนและกฎกระทรวงศึกษาธิการ และต้องสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ลักษณะท่าทางต้องร่าเริง สดใส แสดงถึงความเข้มแข็ง
2. นักเรียนต้องมาโรงเรียนโดยสม่ำเสมอ และไม่มาสาย
3. นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ถ้าแจ้งทางจดหมายต้องมีลายมือชื่อของบิดามารดา หรือผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน ถ้าปรากฏว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครองต้องได้รับโทษอย่างหนัก
4. ผู้ที่มาโรงเรียนไม่ทันเวลาเข้าเรียน ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าช่วงชั้นเสียก่อน มิฉะนั้นจะเข้าชั้นเรียนไม่ได้
5. นักเรียนต้องทำความเคารพบรรดาผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ ด้วยกริยาอันสุภาพอ่อนน้อมเสมอ ห้ามเดินสวนทางกับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์เมื่อผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์เดินผ่าน ต้องยืนตรง
6. การพูดกับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ต้องยืนตรงเสมอ
7. นักเรียนต้องไม่เล่นการพนัน ไม่สูบบุหรี่พกอาวุธ โดยเด็ดขาด
8. นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานพิเศษ ต้องทำโดยเต็มใจ เช่น สารวัตรนักเรียน นักกีฬา นักดนตรี ลูกเสืออาสา ฯลฯ
9. นักเรียนต้องพูดจาอ่อนหวานสุภาพ รักษามารยาทไทย ช่วยรักษาความสะอาด รักษาสมบัติของโรงเรียน สิ่งของสาธารณะ ไม่ทำลายของผู้อื่น มีความสามัคคีกันในระหว่างเพื่อนนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
10. นักเรียนต้องไม่ออกไปนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
11. ห้ามเข้าไปในห้องเรียนเมื่ออยู่ในระหว่างพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครู มิฉะนั้นถือว่าเป็นขโมย
12. เมื่อไม่มีกิจจำเป็นห้ามเข้าไปในห้องพักครู ห้องรับแขกหรือห้องพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูเสียก่อน
13. การเดินจากที่ประชุมสู่ห้องเรียน หรือเดินภายในบริเวณอาคารเรียน การเดินเข้าเดินออกจากห้องเรียนต้องสงบเรียบร้อยตลอดเวลาเป็นบรรทัดฐาน
14. นักเรียนต้องไม่ประพฤติเป็นคนพาลเกเรทั้งในและนอกโรงเรียน หากมีการทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน หรือกับนักเรียนโรงเรียนอื่นอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันทั้งในและนอก โรงเรียนจะได้
รับโทษสถานหนัก เวลาเดินทางมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียนต้องรักษาความเรียบร้อยด้วยกายและวาจา
15. เมื่ออยู่ที่บ้านต้องขยันหมั่นเพียร ในการเล่าเรียน งานและการบ้านที่ครูกำหนดให้ทำต้องทำครบถ้วนสะอาดเรียบร้อย และส่งตามกำหนดเสมอ ห้ามเที่ยวเตร่ในเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะเมื่อเลยเวลา 22.00 น.
ไปแล้ว อาจถือว่ามีความผิดห้ามนักเรียนเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพความ เป็นนักเรียน เช่น ร้านน้ำชาริมถนน บาร์ ไนท์คลับ ดิสโก้เทค หรือสถานเริงรมย์ต่างๆ
16. เมื่อนักเรียนประพฤติตัวไม่ดีด้วยกาย วาจา หรือไม่ยอมยึดถือตามกฎระเบียบของโรงเรียน อันเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีต่อผู้อื่น จะถูกลงโทษอย่างหนัก ถึงขั้นให้ออกจากโรงเรียนเมื่อใดก็ได้
17. เมื่อเลิกเรียนต้องกลับบ้านทันที ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนไป-กลับ ใช้สนามเล่นของโรงเรียนได้ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. ไปจนถึง 19.00 น. นอกจากช่วงเวลาที่กำหนด ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สนามเล่น
18. ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ได้มาอยู่โดยถูกบังคับ แต่อยู่ด้วยความสมัครใจ ฉะนั้นต้องถือตามระเบียบวินัยของโรงเรียน