st logo

แนวทางในการจัดการศึกษาอบรมแบบซาเลเซียน

         

โรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคณะนักบวชซาเลเซียนบริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกผู้ก่อตั้งคณะ และเป็นผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” เราจึงยึดท่านเป็นแบบอย่างในการอบรมเยาวชน

          ดังนั้น โรงเรียนแสงทองวิทยามีแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมเยาวชนแบบซาเลเซียน ดังนี้

 

1. ปรัชญาโรงเรียน

          มนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระ มีกาย และวิญญาณ นักเรียนจึงมีการพัฒนาด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ ที่จะต้องเติบโตสู่ความจริงแห่งชีวิต พบทางแห่งความสุขแท้ในการรู้จักรัก และ รับใช้พระ และมนุษย์

 

2. คติพจน์โรงเรียนซาเลเซียน

ขยัน     ศรัทธา        ร่าเริง

 

ขยัน              หมายถึง         การมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

ศรัทธา          หมายถึง         การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่

ตนนับถืออย่างครบถ้วน รวมทั้งเคารพยกย่องในการกระทำ ความดีของ ทุก ๆ คน

ร่าเริง             หมายถึง         การมีจิตใจบริสุทธิ์ ดีงาม โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัดภายนอกด้วยกิริยา

ท่าทางที่สดชื่นแจ่มใส และมีชีวิตชีวา

 

3. วิธีการอบรมแบบซาเลเซียน (ระบบป้องกัน)

เหตุผล     ศาสนา     ความรักใจดี

 

เหตุผล          หมายถึง         การรู้กฎระเบียบ ข้อตกลงที่กำหนด และรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุ และมีผลในการปฏิบัติ

ศาสนา          หมายถึง         คำสอน หลักปฏิบัติ ที่เป็นแก่นของคุณธรรม จริยธรรม

ความรักใจดี    หมายถึง         การแสดงความรักที่บริสุทธิ์ และไม่มีเงื่อนไข ทำให้ทุกคนที่เราอยู่ด้วยรู้ว่าเรารัก

และรักในสิ่งที่เขาชอบ

 

4. บรรยากาศซาเลเซียน

บ้าน     วัด     โรงเรียน     สนาม

 

บ้าน ซึ่งพร้อมต้อนรับโดย:

ผูกมัดตนเองในการเอาใจใส่ บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานในความรักที่แท้จริง การเปิดเผย และการยอมรับผู้อื่น สนับสนุนท่าทีของการมองโลกในแง่ดี

 

วัด ซึ่งประกาศพระวารสารโดย:

ตอบสนองต่อความกระหายทางชีวิตจิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านความเชื่อและการอบรม

โรงเรียน ซึ่งเตรียมสำหรับชีวิตโดย:

ส่งเสริมความปรารถนาที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักปรับตัวมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รับใช้ และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

 

สนาม สถานที่สำหรับเพื่อมาพบปะกันและมีความสุขร่วมกันโดย:

มาอยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา มีส่วนร่วมและอย่างสร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกที่ลึกซึ้งต่อกัน มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการปฏิสัมพันธ์ และรู้จักแบ่งปันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักเรียนกับอาจารย์

(อ้างใน พระวินัยและระเบียบการซาเลเซียน ข้อ 40)

         ด้วยเอกลักษณ์และบรรยากาศซาเลเซียน คุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน ท้าทายเราให้เข้าใจและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่าน ซึ่งเป็นหนทางและแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมแบบซาเลเซียนที่นำเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเรา

 

5. ตราสัญลักษณ์

ความหมายตรา  แสงทอง

 

  หมาย ถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นักเรียนของโรงเรียนแสงทองวิทยาทุกๆ คน จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในแนวทางที่ถูก ต้อง ควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรม(ในจิตใจ) เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ที่สาดส่องให้แสงสว่างไปทั่วโลกและแสงสว่างแห่งธรรมที่ค้ำจุนโลก