st logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

12-01-2561 Hits:665 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนแสงทองวิทยา รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

Read more

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

14-11-2560 Hits:945 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถม 2 อัตรา มัธยมศึกษา (SME) 1 อัตรา#รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ- เพศ ชาย หรือ หญิง- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป- รักการสอน - มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นครู- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแสงทองวิทยา ในวันและเวลา ทำงาน145 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110Tel: (074)-244733, 244736, 235101 Fax:(074)-237506

Read more

แนะนำโปรแกรมการศึกษา INP

03-08-2560 Hits:5056 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แนะนำโปรแกรม INP จาก Innovation Program เป็นโปรแกรมพัฒนาต่อจาก GP จาก General Program โดยที่ GP เน้นการเรียนการสอนเพื่อ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ในสาขาที่ผู้เรียนต้องการ โปรแกรม INP ยังคงรักษาเป้าหมายเดิมของ “การศึกษาต่อ” ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องการ เช่นเดิม แต่มีพัฒนาการเพิ่มเติมจาก “เรียน รู้ เข้าใจ สอบ” เป็น “สำรวจค้นคว้า คิดค้นนวัตกรรม ลงมือสร้างนวัตกรรม” โดยคำว่า...

Read more

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps

โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครและ 
ระเบียบปฏิบัติโครงการ SME แสงทอง – ธิดาฯ
เรื่อง การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ฯ

การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น 
1. เข้าสู่ http://www.smest.net/ หรือ http://www.saengthong.ac.th/หรือ Facebook Fan Page Salesian SME หรือ โรงเรียนแสงทองวิทยา - Saengthong Vitthaya School (OFFICIAL)

2. เลือก เข้าสู่ระบบรับสมัครเรียน
ปีการศึกษา 2561 หรือ คลิกจาก Link นี้ได้เลย 
http://eps.saengthong.ac.th/admission

3. ทำการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลนักเรียนที่สมัคร เพื่อขอรับ 
User และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ

4. ทำ Login เข้าสู่ระบบและขั้นตอนการสมัคร ในระบบรับสมัครของโรงเรียนแสงทองวิทยา

5. เมื่อสมัครเสร็จแล้วให้พิมพ์ใบสมัคร และใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระตามรายละเอียดการชำระเงิน

6. เตรียมใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ ติดรูปถ่าย หลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมายื่นในวันสอบ

7. หากมีเอกสารการรับรางวัลหรือผลงานด้านต่างๆ ให้นำมายื่นด้วย


ระเบียบปฏิบัติโครงการ SME แสงทอง – ธิดาฯ
เรื่อง  การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ฯ

 

          
หลักปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ SME แสงทอง-ธิดาฯ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการ ปฏิบัติดังนี้
  1. กลุ่มที่มีเกียรติบัตร

1.1.1 ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการฯ ยื่นเกียรติบัตร วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ตามเอกสารรายชื่อรางวัล เกียรติบัตรจากการแข่งขันที่นักเรียนสามารถยื่นได้ ดังแนบในภาคผนวก

   1. ให้นักเรียนยื่นเกียรติบัตรพร้อมใบสมัคร ก่อนการสอบข้อเขียนเข้าโครงการ
   2. ให้สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังระเบียบปฏิบัติข้อ 2 และ ข้อ 3
   3. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง หากผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน
   4. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  1. กลุ่มทั่วไป
   1. ให้สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังระเบียบปฏิบัติข้อ 2 และ ข้อ 3
   2. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง หากผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน
   3. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. กลุ่มตัวแทนประเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ จากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐ
   1. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง
   2. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. ให้มีการประกาศผลการสอบข้อเขียนผ่าน SMS สำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ประกาศคะแนน และผู้ได้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถขอดูคะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์
  1. ให้จัดการสอบสัมภาษณ์ หลังวันสอบข้อเขียน 1 วัน
  2. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการคัดเลือกนักเรียน ดังนั้น หากนักเรียนและผู้ปกครองไม่ผ่านในขั้นตอนนี้ ถือว่า นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ
  3. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ให้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯ โดยไม่มีการประกาศคะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนสามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ
 4. ให้มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการฯ และมีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้

คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 1          รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท
คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 2          รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 3         รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท

***การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด***

รายชื่อรางวัล เกียรติบัตรจากการแข่งขันที่นักเรียนสามารถยื่นได้
1.       เกียรติบัตรประเภทบุคคล ระดับประเทศ หรือระดับภาค จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.       รางวัลประเภทบุคคล รอบสอง โดยเป็นรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  
3.       เกียรติบัตรประเภทบุคคล ระดับภาค ลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4.       ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ (ค่ายเขาใหญ่)  วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
5.       ได้รับคัดเลือกประเภทบุคคล เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบ 10 คนสุดท้าย) วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ 
6.       รางวัล เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐ
7.       ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมการอบรมค่ายสอง ของการแข่งขันมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน)  

ออกระเบียบ ณ วันที่  31 กรกฏาคม 2560

(ภราดา ดร.ถนัด อนันต์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา