st logo

ระบบรับสมัครเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา

Admissions
** ระบบเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ส.ค. 2562 **

หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ โรงเรียนแสงทองวิทยา

st curriculum

เข้าสู่ระบบ EPS โรงเรียนแสงทองวิทยา

Eps