ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

Read more

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองถึงเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแสงทองวิทยา จำนวน 6 ข้อ

Read more