ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานพิธีปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายหลังการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน