I.E.P. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Turning Point Wangpha to ASEAN”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โปรแกรม Intensive English Program (I.E.P.) โรงเรียนแสงทองวิทยา นำโดย คุณครูภัทธาวุธ จุลพูน คุณครูปัณณวัฒน์ ทองสังขพันธ์ คุณครูปิลันทนา จันทรัตน์ Mr. Alejandro Martinez และ Ms.Inna Sydoriuk

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Turning Point Wangpha to ASEAN” ณ โรงเรียนบ้านวังพา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้เป็นการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านวังพา คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่