ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรบเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน“โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนในสังกัดส่งครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์(สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา) 2 หลักสูตร

๑. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ๒. หลักสูตรสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรมออนไลน์ 5 รุ่น 5 ภูมิภาค รุ่น 1 ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่  5-12 ตุลาคม 2563 รุ่น 2  ภาคเหนือ  วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563 รุ่น 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 รุ่น 4 ภาคตะวันออก วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤจิกายน 2563 รุ่น 5 ภาคใต้ วันที่ 2-9 พฤจิกายน 2563

ด่วน…รับสมัครจำนวนจำกัด!! คลิกลงทะเบียนที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารแนบ