โรงเรียนแสงทองวิทยารับการตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแสงทองวิทยา รับการตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องconference โรงเรียนแสงทองวิทยา