กิจกรรม IEP Live & Learn 2020

กิจกรรม IEP Live & Learn 2020
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
จัดกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 โปรแกรม IEP จำนวน 109 คน

โดยมีฐานกิจกรรมดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 # Dyeing การทำผ้ามัดย้อม
ฐานที่ 2 # Nim’s Cuisine การทำขนมโค
ฐานที่ 3 # The Washing Machine การล้างจาน (ภาษาอังกฤษ)
ฐานที่ 4 # Let’s Get Neat การพับเสื้อผ้า
ฐานที่ 5 # Anti-Bullying การต่อต้านการล้อเลียน(ภาษาอังกฤษ)
ฐานที่ 6 # Places Around My City การบอกทิศทาง (ภาษาอังกฤษ)
ฐานที่ 7 # English is Fun! (ศัพท์แสนสนุก)
ฐานที่ 8 # Homemade Ice-Cream in 5 Minutes การทำไอศกรีมอย่างง่ายภายใน 5 นาที