TEDET Mock Test ระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์

TEDET Mock Test ซึ่งเป็นระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบประเมินจริง อีกทั้งนักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความคุ้นเคย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

📌 TEDET Mock Test ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ www.tedet.or.th/MockTest
*นักเรียนที่สอบ TEDET Mock Test วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์กับรุ่นพี่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมิน TEDET