การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 / 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนแสงทองวิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา