นักเรียนโปรแกรม S.M.E. ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นักเรียนโปรแกรม S.M.E. ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 5 คน ได้แก่
นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ
นายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง
นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ
นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล
นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต