เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญเรื่องการปฐมพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิค-19
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยการสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

ประเภทการประกวด

 • ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”
 • ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานพร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน มาที่
  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
  1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วงเล็บมุมซองว่าส่งผลงาน “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19”
  ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ประเภทละ 1 ชิ้น/คน
 • Download แบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มเรียงความ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training.redcorss.or.th
 • ส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2563 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเขียนเรียงความ
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทวาดภาพระบายสี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล