ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม S.M.E. ปีการศึกษา 2562 จำนวน 72 คน ที่ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

คณะS.M.E. ST (คน)S.M.E. ST/TN (คน)รวม (คน)
แพทยศาสตร์91827
ทันตแพทยศาสตร์134
สหเวชศาสตร์11
เภสัชศาสตร์437
วิศวกรรมศาสตร์10717
บัญชี235
อุตสาหกรรมการเกษตร11
สถาปัตยกรรมศาสตร์22
นิติศาสตร์22
ทุนกระทรวงวิทย์ฯ22
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)11
มนุษยศาสตร์11
เศรษฐศาสตร์11
บริหาร11