ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั้ง 288 คน โดย 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อมีดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 29 คน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 18 คน
 • มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 23 คน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 121 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 8 คน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 คน
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 7 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 7 คน
 • สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จำนวน 36 คน

สรุปสาขาและคณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อ

 1. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 23 คน
 2. คณะแพทยศาสตร์ TN จำนวน 10 คน
 3. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 คน
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 5 คน
 5. คณะเภสัชศาสตร์ TN จำนวน 1 คน
 6. คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 4 คน
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน
 8. คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 คน
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน
 10. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 คน
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 67 คน
 12. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
 13. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จำนวน 24 คน
 14. คณะวิทยาการจัดการจำนวน 21 คน
 15. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน
 16. คณะวิทยาศาสตร์ TN จำนวน 2 คน
 17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน
 18. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน
 19. คณะดุริยางคศาสตร์ จำนวน 3 คน
 20. คณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน
 21. คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน
 22. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน
 23. สาขาทางบริหารและบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน
 24. คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 15 คน
 25. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 คน
 26. คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 คน
 27. คณะบัญชี 3 คน
 28. คณะบัญชี TN จำนวน 1 คน
 29. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2 คน
 30. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
 31. คณะอุตศาหกรรมเกษตร จำนวน 9 คน
 32. วิทยาลัยนานาชาติ ดิจิตอลมีเดีย จำนวน 4 คน
 33. สาขาทางการบินและธุรกิจการบิน จำนวน 4 คน
 34. โรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 5 คน
 35. คณะการจัดการฯ อาหาร จำนวน 2 คน
 36. คณะการบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 2 คน
 37. คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน
 38. คณะจิตวิทยา จำนวน 1 คน
 39. ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา จำนวน 1 คน