คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Safety School & Airborne

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Safety School & Airborne โดยมี ผศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และอาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมบริษัทเอกชนหลายแห่งเป็นวิทยากร โดยมี ดร.พัฒน์ มาศนิยม เป็นผู้ดำเนินรายการ