คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK) ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกกับคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยา