นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech วันที่สองจำนวน 372 คน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาจำนวน 372 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มที่ 1 เป็นวันที่สอง ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี