พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E.

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรม S.M.E. ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยเน้นเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19