นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech วันแรกจำนวน 316 คน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาจำนวน 316 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มที่ 1 เป็นวันแรก ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี