โรงเรียนแสงทองวิทยาได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทางโรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อแสดงว่าทางโรงเรียนแสงทองวิทยาได้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในระบบ E-SAR ตามระยะเวลาที่กำหนด