โรงเรียนแสงทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแสงทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทางโรงเรียนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ต่อไป