E-Book คู่มือชีวิตวิถีใหม่ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม
การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน
การมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตในบริบทรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลด “คู่มือคู่มือชีวิตวิถีใหม่ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”