ภาพบรรยากาศการร่วมระดมความคิดในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 2

บรรยากาศconferenceวันที่สอง (25 พ.ย. 2563) ร่วมระดมความคิด กับ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ และ Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)