เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โครงการ SME

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โครงการ SME

Read more

ประกาศโรงเรียนแสงทองวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้โรงเรียนแสงทองวิทยาเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มการาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนจึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในระดับชั้นต่าง ๆ ตามประกาศนี้

Read more

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนแสงทองวิทยา

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนแสงทองวิทยา สำหรับการเปิดเรียน On-Site

Read more

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และตารางเวลา

ประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และตารางเวลา

Read more